REDDEDİLEN KISMIN TEMYİZ SINIRI ALTINDA KALMASI HALİNDE TEMYİZ HAKKI

Davada reddedilen kısmın temyiz sınırı altında kalması halinde davalı HMK 348/1 maddesi uyarınca ancak davacının temyizi halinde katılma yolu ile temyiz hakkına sahiptir. T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 2966 Karar: 2020 / 2627 Karar Tarihi: 08.07.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : … Asliye Hukuk[…]

AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇÜSTÜ HALİ DIŞINDA AVUKATIN ÜZERİ ARANAMAZ

POLİS TARAFINDAN AVUKATIN ÜSTÜNÜN ARANMASI HİZMET KUSURU OLUP TAZMİNAT GEREKTİRİR Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan davalı idarenin görevle ilgili olarak gerçekleştirilen bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğu neticesine[…]

BANKANIN AVUKATIN VEKALETNAMESİNDE ÖZEL YETKİ ARAMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR?

Yargıtay, vekilin yetkili kılındığı genel vekaletnamede, ilgili banka Şubelerinden belge talep etme ilgili yetki verilmediğinden bahisle olumsuz cevap verilmesinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/3. maddesindeki “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.[…]

BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN PAYLI MÜLKİYETE KONU OLMASI HALİNDE MESKENİYET İDDİASINDA BULUNULABİLİR Mİ?

TMK m.688/I’de paylı mülkiyet, birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olması olarak tanımlanmıştır. Hukukumuzda paylı mülkiyet hissesinin haczedilebileceği TMK m.688/III ile hükme bağlanmıştır. TMK m.688/III’e göre paylı mülkiyete konu bir malda borçluya ait olan pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Doktrinde İcra İflas kanununun 91. Ve 92.[…]

BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN HACZEDİLEMEZLİĞİ

İİK m. 82’de haczi caiz olmayan mal ve haklar tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunda haczedilemeyeceği açıkça düzenleme altına alınan bu mallardan biri de borçlunun haline münasip evidir. (m.82/XII) Borçlu ve ailesi için asgari bir hayatı mümkün kılacak evin haczedilememesinin nedeni sosyal ve insani düşüncelerdir; kanun koyucu borçlunun evinin haczedilip satılması sonucu düşeceği olumsuz durumu önlemek istemiştir.[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
İcra & İflas Hukuku ile ilgili bilgi almak ister misiniz?