TRAFİK SİGORTASI (ZMMS) ARAÇTA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBINI ÖDEMELİDİR

Ancak trafik sigortası tek bir kişinin araç değer kaybını karşılar, bu kişi kazada sorumluluğu bulunmayan veya sorumluluk oranı az olan kişidir. Kazaya neden olan kişilerin güvencesi ise kasko sigortası olacaktır. … Ancak bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer vermektedir.

T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 3812 Karar: 2020 / 2995 Karar Tarihi: 01.06.2020

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar … Alışveriş Merkezleri Tic A.Ş. ve … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, davalı … şirketine zmms> poliçesi ile sigortalı, davalı … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. adına kayıtlı ve davalı sürücü …’ın sevk ve idaresindeki aracın müvekkiline ait araca arkadan çarparak hasarlanmasına sebep olduğunu, araçta 16.000,00 TL

değer kaybı meydana geldiğini, belirterek şimdilik 16.000,00 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı …Ş. vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. ve Kaan vekili, kazanın oluşumunda müvekkilinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulü ile 16.000,00 TL’nin (19.07.2013 kaza tarihinden davalı … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş ve Kaan dava tarihinden, davalı … yönünden kaza tarihinden itibaren) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davalı … şirketinin limit ile sorumlu tutulmasına karar verilmiş; hükmün davalılar … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş ve … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 13/06/2016 tarihli ve 2016/5330 Esas, 2016/7134 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiş, davalılar vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulması üzerine yapılan inceleme sonucunda Dairemizin 24.2.2017 tarihli ve 2016/14740 Esas, 2017/1909 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, davanın kabulü ile 16.000,00 TL’nin davalı … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nden ve …’dan kaza tarihi olan 19/07/2013 tarihinden, davalı …Ş. kendilerine ihbarın yapıldığından 8 gün sonrasından itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine, dair karar verilmiş; hüküm davalılar … Alışveriş Merkezleri Tic A.Ş ve … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp,

değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı … Alışveriş Merkezleri Tic A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı taraf, 34 KAN 03 plakalı aracın davalı … şirketine Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve Kasko Sigortası poliçesi kapsamında İMM sigortası ile sigortalı olduğunu belirterek davayı davalı … şirketine yöneltmiş, aracında meydana gelen

değer kaybı nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 16.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. maddesinde, “İşletenlerin, bu kanunun 85/1. maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.”; 85/1 maddesinde, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 85/son maddesinde ise, “İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, “Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.” şeklinde ifade edilmiştir.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 1. maddesine göre ise, sigortacı, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe limitinin dışında (üstünde) kalan miktardan başlayıp, ihtiyari mali sorumluluk sigortası teminat limitine kadar sorumludur.

Bahse konu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, yasa koyucu trafik sigortacısı ve ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı bakımından müştereken ve müteselsilen bir sorumluluk öngörmemiş, sıralı bir sorumluluk düzenlemiştir.

Somut olayda, davalı …Ş, kazaya neden olan aracın hem zorunlu mali mesuliyet hem de ihtiyari mali mesuliyet (İMSS) sigortacısı olup, olay tarihi itibariyle davalının,

ZMMS limitinin 25.000,00 TL olduğu ve limite kadar Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası kapsamında; ZMSS limitini aşan kısımdan dolayı da (ve temin ettiği İMSS poliçe limiti dahilinde sınırlı olarak) İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında sorumlu olacağı açıktır.

Yukarıda izah edilen sıralı sorumluluk esasına göre, mahkemece nihai kararda hükmedilen 16.000,00 TL maddi tazminat tutarı Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi teminat limitini aşmadığından, davalı … şirketinin, ihtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamında sorumluluğunun doğmayacağı gözetilerek, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısı olarak sorumlu tutulmasına karar verilmesi ve bu hususun kararda belirtilmesi gerekirken, davalı … şirketinin hangi sigorta türüyle sorumlu olduğunun kararda gösterilmemesi doğru olmayıp bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının “16.000,00 TL’nin davalı … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’nden ve …’dan kaza tarihi olan 19/07/2013 tarihinden, davalı …Ş. kendilerine ihbarın yapıldığından 8 gün sonrasından itibaren işleyecek yasal faizle birlikte

davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,” bendinden sonra parantez içerisinde yazılmak suretiyle “(Mapfre Sigorta A.Ş.’nin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi kapsamında sorumlu tutulmasına)” ibaresinin eklenerek hükmün bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 817,96 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı … Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.’den alınmasına ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …’a geri verilmesine 01/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
TRAFİK SİGORTASI (ZMMS) ARAÇTA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBINI ÖDEMELİDİR ile ilgili bilgi almak ister misiniz?